Aktualności

Zakończyło się 32. posiedzenie Senatu

2016-12-24 07:09

Podczas 32. posiedzenia Izba rozpatrzyła 29 ustaw, do 4 wprowadziła poprawki. Podjęła też 5 uchwał okolicznościowych, zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy, a także zmieniła przepisy swojego regulaminu i skład swojej komisji.

Przed przystąpieniem do obrad Senat minutą ciszy uczcił zmarłego 7 grudnia 2016 r. polskiego działacza na Litwie Jana Mincewicza.

 

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej – przyjęta bez poprawek

Nowelizacja, uchwalona przez Sejm na 31. posiedzeniu, 2 grudnia 2016 r., z inicjatywy rządu, dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 października 2015 r. Senat poparł ją bez poprawek jednomyślnie, 82 głosami, jak postulowała Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Ustawa zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta.

Wprowadza ona możliwość przyznawania zasiłku z pomocy społecznej wstecz osobie, która wystąpi o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a następnie złoży wniosek o zasiłek stały, po uzyskaniu orzeczenia, ale od tego miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o zasiłek stały. Do tego wniosku trzeba będzie dołączyć potwierdzenie, że wystąpiło się o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Ustawa, która wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r., przewiduje, że kwota stałego zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

 

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw – przyjęta bez poprawek

Senat jednomyślnie, 84 głosami, poparł wniosek Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej i przyjął ustawę bez poprawek.

Nowelizację, która trafi teraz do podpisu prezydenta, Sejm uchwalił na podstawie projektu rządu podczas 31. posiedzenia, 2 grudnia 2016 r. Jej celem jest podwyższenie najniższych emerytur, rent rodzinnych i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostaną z 882,56 zł do 1 tys. zł, czyli o 117,44 zł; rent socjalnych z 741,35 zł do 840 zł, czyli o 98,65 zł. Najniższe renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosną z 676,75 zł do 750 zł, czyli o 73,25 zł. Ustawa zakłada, że wszystkie emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) oraz tzw. świadczenia mundurowe zostaną podniesione o 0,73%. Najniższa emerytura w 2017 r. będzie zatem stanowić 50% minimalnego wynagrodzenia.

Po tych zmianach zostaną podwyższone świadczenia dla mniej więcej 800 tys. emerytów i rencistów z FUS, 285 tys. wszystkich osób pobierających renty socjalne oraz około 350 tys. osób pobierających emerytury i renty z KRUS.

 

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – przyjęta bez poprawek

Celem nowelizacji, uchwalonej na 31. posiedzeniu Sejmu, 2 grudnia 2016 r., z inicjatywy rządu, jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania powszechnego systemu opieki zdrowotnej dla rolników i członków ich rodzin. Konieczność nowelizacji wynikała stąd, że poprzednia ustawa regulująca tę kwestię przestanie obowiązywać 1 stycznia 2017 r.

Nowela zachowuje rozwiązania w zakresie wysokości miesięcznej składki na dotychczasowych zasadach, nie zmienia zasad finansowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego składek w gospodarstwach rolnych poniżej 6 ha przeliczeniowych, a także zasad ustalania podstawy wymiaru składki dla rolników prowadzących działalność w zakresie działów specjalnych przy ustalaniu wysokości składek. Zachowuje przyjętą różnicę w stosunku do rolników prowadzących działalność w zakresie działów specjalnych i pozostałych rolników.

Nowelizacja dokonuje też zmiany w odniesieniu do rad oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia. Przekazuje ich powoływanie właściwym wojewodom, dotychczas leżało to w gestii ministra zdrowia.

Komisje: Zdrowia oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi postulowały przyjęcie noweli bez poprawek, co Senat poparł w wyniku głosowania (59 głosów za, 26 wstrzymujących się). W trakcie debaty 4 poprawki do ustawy zaproponował senator Jan Rulewski.

Ustawa zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta.

 

Ustawa o wyposażeniu morskim – przyjęta bez poprawek

Zgodnie z wnioskiem Komisji Infrastruktury Izba jednomyślnie, 85 głosami, przyjęła bez poprawek ustawę, którą Sejm uchwalił na 31. posiedzeniu, 2 grudnia 2016 r., na podstawie projektu rządu.

Teraz prezydent może podpisać regulację, mającą na celu wdrożenie postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 23 lipca 2014 r. w sprawie wyposażenia morskiego, uchylającej jednocześnie dyrektywę Rady 96/98. Nowa ustawa określa zasady przeprowadzenia oceny zgodności wyposażenia morskiego, obowiązki firm, zasady i tryb autoryzacji jednostek oceniających zgodność tego wyposażenia, a także sposób notyfikacji tych jednostek oraz zasady funkcjonowania systemu nadzoru rynku.

Ustawa przewiduje sposób oznakowania wyposażenia morskiego. Obowiązki producenta dotyczyć będą przede wszystkim sporządzenia dokumentacji technicznej, procedury oceny zgodności i sporządzenia deklaracji zgodności UE oraz naniesienia na wyposażenie morskie znaku zgodności. Wyposażenie morskie to wyroby umieszczone na statkach UE, zgodnie z przepisami międzynarodowymi wymagające zatwierdzenia przez administrację państwa bandery, niezależnie od tego, czy statek znajduje się na terytorium Unii Europejskiej w czasie, gdy wyposażenie morskie jest na nim umieszczone.

Nowa ustawa przewiduje, że organami prowadzącymi kontrolę wyposażenia morskiego z urzędu lub na wniosek prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będą ‒ tak jak dotychczas ‒ dyrektorzy urzędów morskich. Obecnie funkcjonują 2 jednostki notyfikowane w zakresie dyrektywy, tj. Polski Rejestr Statków i Centrum Techniki Okrętowej. Wejście w życie nowych przepisów jest konieczne, aby mogły one dalej prowadzić swoją działalność.

Istotna zmiana dotyczy natomiast sankcji za nieprzestrzeganie przepisów. Dotychczasowa odpowiedzialność karna zostanie zastąpiona karami administracyjnymi, nakładanymi w drodze decyzji na podmiot gospodarczy. Ich wysokość w ustawie określono kwotowo, w zależności od czynu maksymalnie to 100 tys. zł.

 

Ustawa o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw – przyjęta bez poprawek

Celem nowelizacji, uchwalonej przez Sejm na 31. posiedzeniu, 2 grudnia 2016 r., z inicjatywy rządu, jest rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do przesyłania Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji dokumentów o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Dzięki ustawie minister spraw wewnętrznych będzie mógł uzyskiwać pełniejsze informacje na ten temat. Nowe przepisy poszerzają katalog nadsyłanych przez notariuszy dokumentów i zakładają objęcie nim – oprócz aktów notarialnych –aktów poświadczenia dziedziczenia wraz z protokołem dziedziczenia, umów zbycia udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków z podpisami notarialnie poświadczonymi, na mocy których cudzoziemiec nabył lub objął udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków w spółce handlowej, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych w Polsce.

Dotychczas MSWiA uzyskiwało te informacje wyłącznie od notariuszy i z sądów.

Ustawa przewiduje ponadto, że organy administracji publicznej będą musiały przesyłać MSWiA ostateczne decyzje administracyjne, na podstawie których cudzoziemiec nabył nieruchomość. Dzięki temu resort spraw wewnętrznych ma uzyskać pełniejszą wiedzę o transakcjach z udziałem cudzoziemców i ‒ w wypadku stwierdzenia naruszenia ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ‒ umożliwić szybszą reakcję.

Zgodnie z ustawą o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, takie zakupy wymagają zezwolenia, które wydawane jest przez szefa MSWiA, jeżeli sprzeciwu nie wniesie minister obrony, a w wypadku nieruchomości rolnych ‒ również minister rolnictwa.

Nowelizacja jest konsekwencją zaleceń NIK po kontroli sprzedaży z lat 2011‒13 nieruchomości rolnych Skarbu Państwa przez oddziały Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. W raporcie tym NIK oceniła, że obowiązujące przepisy „są niewystarczające do zapewnienia pozyskiwania pełnej informacji i dokumentacji o powyżej opisanych transakcjach z udziałem cudzoziemców, a co się z tym wiąże - uniemożliwiają one prawidłowe prowadzenie rejestrów MSW”.

Nowe regulacje, z wyjątkiem 1 przepisu, wejdą w życie 1 stycznia 2017 r.

W wyniku głosowania (77 głosów za, 8 wstrzymujących się) Izba poparła wniosek komisji: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o przyjęcie noweli bez poprawek. W trakcie debaty senator Aleksander Pociej zaproponował 1 poprawkę (wykreślenie artykułu, wydłużającego z 3 do 5 lat czas przedawnienia w postępowaniach dyscyplinarnych notariuszy).

Teraz nowe przepisy trafią do podpisu prezydenta.

 

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Nowelizacja, uchwalona przez Sejm na 31. posiedzeniu, 2 grudnia 2016 r., z przedłożenia rządu, stanowi element pakietu „100 zmian dla firm”. Ma na celu uproszczenie i poprawę warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki.

Uchwalone zmiany zmniejszają obowiązki administracyjne przedsiębiorców, wspierają rozwój przedsiębiorczości i zwiększają efektywność pracy. Usprawniają proces inwestycyjny i zmniejszają uciążliwość prowadzonych kontroli. Pozwoli to zaoszczędzić firmom i obywatelom około 230 mln zł rocznie.

Ustawa wprowadza także ważne gwarancje ochrony interesów przedsiębiorców w toku kontroli, np. możliwość skargi do sądu na przewlekłości czynności kontrolnych i zakaz przeprowadzania ponownej kontroli w tej samej sprawie przez ten sam organ. Przedsiębiorcy, którzy nie wystąpili o interpretację indywidualną przepisów, nie będą narażeni na kary, pod warunkiem że stosowali się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej. W tej sytuacji nie będą ponosili ryzyka obciążenia daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi i finansowymi lub karami w razie zmiany wykładni przepisów. Wprowadzono także instytucję „objaśnień podatkowych”, czyli ogólnych, praktycznych wyjaśnień przepisów podatkowych, napisanych prostym językiem, wydawanych przez ministra właściwego do spraw finansów.

Ustawa podnosi z 1,2 do 2 mln euro roczny limit przychodów netto, do którego będzie możliwe prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, a także ze 150 do 250 tys. euro – maksymalny próg przychodów uprawniający do korzystania z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ustawa zawiera też szereg zmian w prawie budowlanym, m.in. zwalnia niektóre roboty z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Ustawa wydłuża i ujednolica terminy odwołań do sądu pracy. Podnosi – z 1,2 do 2 mln euro – roczny limit przychodów netto (ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych), do którego podatnicy podatku PIT mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów. Ponadto, według nowych przepisów, firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników zostaną zwolnione z obowiązku ustalania regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy oraz tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dotychczas ‒ firmy zatrudniające do 19 osób).

Wydłużono i ujednolicono terminy odwołań do sądu pracy. Wydłużono z 7 do 21 dni termin na wniesienie przez pracownika odwołania do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę, a z 14 do 21 dni ‒ termin na złożenie odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz termin na żądanie nawiązania umowy o pracę.

Ustawa przewiduje także rozwiązanie, zgodnie z którym organy kontroli powinny planować i przeprowadzać kontrole po uprzednim ustaleniu prawdopodobieństwa naruszenia prawa. Tzw. analiza ryzyka (dokument wewnętrzny administracji) powinna wykazać obszary, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe.

Możliwe też będzie przeprowadzanie wspólnych kontroli przez organy administracji publicznej, jeśli przedsiębiorca wystąpi o to lub wyrazi na to zgodę. Wprowadzono też zakaz przeprowadzenia ponownej kontroli przez dany organ, jeśli ma ona dotyczyć obszaru objętego uprzednio zakończoną kontrolą, przeprowadzoną przez ten sam organ.

Zmiany objęły również prawo budowlane, zwalniając niektóre roboty budowlane z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Skrócono z 30 do 21 dni termin na wniesienie sprzeciwu do zgłoszeń budowy. Jeśli organ nie wypowie się w ciągu 21 dni, to inwestor będzie mógł uznać, że nie wyraził sprzeciwu (tzw. milcząca zgoda). Jednocześnie przed tym terminem organ będzie mógł wydać zaświadczenie inwestorowi o niezgłoszeniu sprzeciwu. W ustawie doprecyzowano przepisy dotyczące instytucji istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Wskazano, że nie jest istotnym odstąpieniem od projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę – zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie nie przekracza 2% przy spełnieniu innych oczywistych warunków, m.in. nie zwiększa zakresu obszaru odziaływania obiektu, nie narusza przepisów techniczno-budowlanych. Ustawa wprowadza możliwość korzystania z tymczasowego obiektu budowlanego do czasu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i wydłuża termin jego użytkowania ze 120 do 180 dni.

Ustawa przewiduje też zniesienie obowiązku badań technicznych poprzedzających wydanie decyzji zezwalających na eksploatację urządzenia w razie zmiany eksploatującego. Wprowadzono możliwość jednorazowej naprawy lub modernizacji urządzenia technicznego bez obowiązku posiadania przez naprawiającego lub modernizującego uprawnienia do naprawy lub modernizacji takiego urządzenia oraz materiałów i elementów do ich wytwarzania.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zaproponowała 14 poprawek do ustawy, a senatorowie poparli je w wyniku głosowań. Część zmian miała charakter redakcyjny, legislacyjny, ujednolicający i dostosowujący ustawę do innych aktów prawnych. Izba określiła też, co należy rozumieć przez okres rozliczeniowy w wypadku podatków nierozliczanych okresowo. Uwzględniła, że z żądaniem zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników i żądaniem umieszczenia określonych spraw porządku obrad mogą wystąpić nie tylko wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, ale także wspólnik reprezentujący wskazaną część kapitału zakładowego. Ustawę z tymi zmianami jednomyślnie poparło 85 senatorów.

Teraz ustosunkują się do nich posłowie.

 

Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin – przyjęta z poprawkami

Ustawa, uchwalona na podstawie przedłożenia rządu, na 31. posiedzeniu Sejmu, 2 grudnia 2016 r., wdraża przepisy 3 dyrektyw unijnych. Nowe regulacje umożliwią m.in. rejestrację odmian gatunków roślin tradycyjnie uprawianych, które nie są objęte przepisami Unii Europejskiej, oraz wytwarzanie, ocenę i obrót materiałem siewnym tych odmian. Wprowadzono odmiany z urzędowo uznanym opisem, do których zostaną zakwalifikowane odmiany wpisywane na sadowniczą listę B.

Nowela ponadto wprowadza zmiany dotyczące etykietowania, plombowania i pakowania materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych, a także rejestracji dostawców i odmian. Zmieniono zasady prowadzenia oceny polowej materiału siewnego, wprowadzono ocenę gleby i podłoża. Nowością jest też możliwość degradacji części partii materiału siewnego. Zmianie ulegnie treść „dokumentu dostawcy”, a na dostawców nałożono obowiązek przechowywania tego dokumentu przez 12 miesięcy. Zmodyfikowano również zasady udzielania i cofania upoważnień do wydawania w imieniu wojewódzkich inspektorów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa paszportów roślin dla tych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosła o wprowadzenie do ustawy 8 poprawek, w większości legislacyjnych. Senatorowie Przemysław Błaszczyk i Jerzy Chróścikowski zaproponowali, aby Rada Ministrów mogła wydać rozporządzenie zakazujące obrotu materiałem siewnym nieprzydatnym do uprawy lub stanowiącym zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska. W wyniku głosowań Senat przyjął tę propozycję i 2 poprawki komisji. Jedna z nich umożliwia stosowanie nowych przepisów dotyczących upoważnienia do wydawania paszportów roślin. Druga określa termin wydania rozporządzenia na podstawie nowego przepisu upoważniającego. Ma to nastąpić w ciągu 12 miesięcy. Za przyjęciem noweli z tymi zmianami głosowało 80 senatorów, 3 było przeciwnych, 2 wstrzymało się od głosu.

Teraz do propozycji Izby ustosunkuje się Sejm.

 

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw – przyjęta bez poprawek

Senat jednomyślnie, 86 głosami, przyjął bez poprawek ustawę uchwaloną podczas 31. posiedzenia Sejmu, 2 grudnia 2016 r., na podstawie projektu poselskiego, o co wnosiła Komisja Nauki, Edukacji i Sportu.

Ustawa umożliwia udzielanie z budżetu państwa dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych uczelniom publicznym, w których w danym roku akademickim rozpoczęli studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie studenci, którzy w roku rozpoczęcia studiów uzyskali najlepsze wyniki egzaminów maturalnych. Za najlepszego maturzystę będzie uznana osoba, która z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym uzyska 100% punktów. W przypadku gdy liczba osób spełniających ten warunek będzie niższa niż 3% osób, które przystąpiły do części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym, minister szkolnictwa wyższego, obliczając wysokość dotacji dla uczelni, będzie brał pod uwagę osoby, które zdały egzamin maturalny na poziomie niższym niż 100%, ale nie niższym niż 85% punktów.

Zrezygnowano z dofinansowania jednostek organizacyjnych mających status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego oraz podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia i Krajowych Ram Kwalifikacji. Środki zostaną wykorzystane w nowym systemie dotacji.

Zmiana w ustawie z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich ma na celu dalsze odbiurokratyzowanie systemu pożyczek i kredytów studenckich. Zniesienie Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich usprawni działania związane z procesem planistycznym i sprawozdawczym oraz umarzaniem kredytów i pożyczek studenckich. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy, konieczność opiniowania przez komisję wniosków o umorzenie spłaty kredytów albo pożyczek studenckich, znacznie spowalniała proces umarzania zobowiązań.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r., jeśli podpisze ją prezydent.

 

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającej Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisanej w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r. – przyjęta bez poprawek

Izba na wniosek Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Obrony Narodowej wyraziła zgodę na ratyfikowanie umowy ustanawiającej jednolite zasady funkcjonowania dowództw wojskowych NATO. Chodzi m.in. o uregulowanie statusu personelu wojskowego i cywilnego oraz członków ich rodzin przebywających w Polsce, w tym ich przywileje i uprawnienia.

Zgodę na ratyfikację wyraził także Sejm na swoim 31. posiedzeniu, 2 grudnia 2016 r.

 

Ustawa o ratyfikacji Protokołu o zmianie Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., a także Statutu tego Banku, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., sporządzonego w Moskwie dnia 18 grudnia 1990 r. – przyjęta bez poprawek

Ustawa, uchwalona na podstawie przedłożenia rządu, na 31. posiedzeniu Sejmu, 30 listopada 2016 r., została przyjęta przez Senat bez poprawek, jak wnosiły Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Zmiany wynikają m.in. z likwidacji Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i systemu rozliczeń w rublach transferowych (ruble transferowe zastąpiono ECU), wystąpienia Niemiec (członkostwo po byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej) z Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, ze zmian niektórych celów działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej.

Teraz prezydent może ratyfikować protokół.

 

Ustawa o ratyfikacji Protokołu o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r., oraz Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r. sporządzonego w Warszawie dnia 25 listopada 2014 r.– przyjęta bez poprawek

Zgodnie z rekomendacją Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Izba przyjęła bez zmian ustawęuchwaloną na podstawie przedłożenia rządu, na 31. posiedzeniu Sejmu, 30 listopada 2016 r. W ten sposób prezydent uzyskał zgodę na ratyfikowanie protokołu.

Zmiany wprowadzane przez protokół to m.in. zastąpienie w statucie Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej Banku ECU euro, uporządkowanie kwestii technicznych w związku z wystąpieniem Kuby i Węgier z Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, wprowadzenie nowych nazw niektórych krajów członkowskich.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Izba 81 głosami, przy 1 przeciwnym i 4 wstrzymujących się, zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy zmieniającego sposób obliczania stawek akcyzy na samochody i upoważniła senatora Grzegorza Peczkisa do reprezentowania jej w dalszych pracach nad tym projektem. Nowelizacja została przygotowana z inicjatywy Komisji Infrastruktury.

Projektowana ustawa obejmuje podatkiem akcyzowym wszystkie pojazdy samochodowe o masie nieprzekraczającej 3,5 t. Obecnie samochody, które nie są osobowe i nie przekraczają tej masy nie podlegają akcyzie ani podatkowi od środków transportowych.

Senat proponuje zastąpić obecne stawki akcyzy, ustalane od wartości samochodu (3,1% od aut z silnikami o pojemności do 2000 cm3 i 18,6% od aut osobowych z silnikiem powyżej 2000 cm3), stawkami, które będą uzależnione od pojemności silnik, norm emisji spalin spełnianych przez samochód i współczynnika deprecjacji. Projekt ustawy przewiduje 8 kategorii pojemności silnika i 4 normy emisji spalin (od euro 3 do euro 6) – im większa pojemność i niższa norma, jaką spełnia silnik, tym wyższa stawka akcyzy.

W przypadku aut używanych, sprowadzonych do Polski, stawka akcyzy będzie pomniejszana o tzw. współczynnik deprecjacji. Współczynnik deprecjacji ustala się w zależności od okresu deprecjacji i liczy się w miesiącach od pierwszej rejestracji. W przypadku samochodów o ponadnormatywnym stopniu utraty wartości podatek będzie ustalany z uwzględnieniem dodatkowego współczynnika deprecjacji ustalonego na podstawie opinii biegłego, który uwzględni przebieg samochodu, jego stan techniczny, rok produkcji oraz wyposażenie.

Z podatku byłyby zwolnione motocykle, samochody zabytkowe i autobusy do 3,5 t, a akcyza od aut hybrydowych obniżona zaś o 20%.

Jak podkreślono w uzasadnieniu, obecnie podatek nie jest płacony albo jego wysokość jest zaniżana. Często samochody o znacznej wartości są rejestrowanie w krajach, w których opłaty rejestracyjne nie są aż tak wysokie, np. w Czechach. Wysokość podatku wpływa również na strukturę posiadanych samochodów. Według danych ACEA (European Automobile Manufacturers Association) ponad 80% samochodów zarejestrowanych w Polsce ma więcej niż 10 lat i jest to największy udział takiej kategorii pojazdów w krajach Unii Europejskiej.

 

Zmiany Regulaminu Senatu

Izba jednogłośnie, 86 głosami, opowiedziała się za zmianami swojego regulaminu. Dostosowano go do przepisów 2 ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także o Radzie Mediów Narodowych. Zgodnie z tymi zmianami, Izba od 1 stycznia 2017 r. będzie udzielała informacji o środowisku i jego ochronie oraz rozpatrywała coroczną informację Rady Mediów Narodowych o swojej działalności.

 

Uchwała w sprawie uczczenia 100. rocznicy śmierci św. Brata Alberta Chmielowskiego

Senat w obecności sióstr Albertynek i braci Albertów przyjął uchwałę w 100. rocznicę śmierci św. Brata Alberta Chmielowskiego. Apeluje w niej do nauczycieli i wychowawców o popularyzację wśród młodzieży postaci św. Brata Alberta – artysty malarza, powstańca styczniowego i miłosiernego opiekuna najuboższych. Jak podkreślono, jego życie może być wzorem człowieczeństwa, w którym najważniejsze jest „więcej być, niż mieć”.

W uchwale przypomniano, że 17-letni Chmielowski wziął udział w powstaniu styczniowym. Został ciężko ranny w czasie walk, co przypłacił amputacją nogi i niewolą rosyjską. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, gdzie zaprzyjaźnił się ze Stanisławem Witkiewiczem, Józefem Chełmońskim, Aleksandrem Gierymskim, Leonem Wyczółkowskim i wieloma innymi znakomitymi artystami. Z tego okresu pochodzą jego obrazy o tematyce religijnej, w tym najsłynniejszy „Ecce Homo”, przedstawiający Chrystusa Cierpiącego. Stopniowo porzucił malarstwo na rzecz opieki nad potrzebującymi. Zamieszkał w ogrzewalni miejskiej w Krakowie z bezdomnymi, alkoholikami i nędzarzami, jako ich brat. W 1887 r. przywdział habit trzeciego zakonu św. Franciszka w Kaplicy Loretańskiej Kościoła Ojców Kapucynów w Krakowie i od tej pory był znany jako Brat Albert. Dał początek, założonym przez siebie, Zgromadzeniu Braci Albertynów i Zgromadzeniu Sióstr Albertynek.

Za wybitne zasługi dla działalności artystycznej i na polu pracy społecznej prezydent Ignacy Mościcki w 1938 r., pośmiertnie, przyznał Albertowi Chmielowskiemu Wielką Wstęgę Orderu Odrodzenia Polski.

W uchwale podkreślono, że brat Albert dosłownie pojmował wezwanie Chrystusa, by być miłosiernym wobec drugiego człowieka i, porzuciwszy wszystko, pójść za Chrystusem. Dzielenie losu z wydziedziczonymi, pozbawionymi dachu nad głową i nędzarzami, a nie jałmużnę uznawał za prawdziwą pomoc. W jałmużnie widział jedynie uspokojenie sumienia bogatych, a nie rzeczywistą pomoc. W 1983 r. papież Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym, a w 1989 r. – świętym.

Za przyjęciem uchwały, przygotowanej przez grupę senatorów, głosowało 74 senatorów, 1 wstrzymał się od głosu.

 

Uchwała w 110. rocznicę powstania Polskiej Macierzy Szkolnej

Izba jednomyślnie, 72 głosami, podjęła uchwałę, w której oddała hołd założycielom oraz działaczom Polskiej Macierzy Szkolnej i wyraziła uznanie dla zasług tej organizacji na rzecz krzewienia polskości w czasie 110 lat jej działalności w kraju i za granicą.

W uchwale przypomniano, że Polska Macierz Szkolna została założona w 1906 r. przez Henryka Sienkiewicza w celu organizacji niepublicznych szkół i placówek oświatowych z polskim językiem wykładowym, działających w duchu chrześcijańskim i narodowym. Pisarza wsparli inni społecznicy m.in. Antoni Osuchowski, Konrad Promyk- Prószyński, Mieczysław Brzeziński, Kazimierz Chełchowski. Z inicjatywy Polskiej Macierzy Szkolnej w krótkim czasie powstały liczne szkoły powszechne, średnie, ochronki dla dzieci, uniwersytety ludowe, domy kultury, kursy dla analfabetów, bezpłatne biblioteki. Władze rosyjskie zawiesiły działanie stowarzyszenia w 1907 r. Organizacja kontynuowała swoją działalność w konspiracji. „Dzięki Polskiej Macierzy Szkolnej tysiące Polaków w kraju pozostającym pod zaborami mogło uczyć się w języku polskim, poznawać polską literaturę i historię. Miało to ogromny wpływ na unarodowienie szerokich mas społecznych i kształtowanie postaw patriotycznych” – napisano w uchwale.

Po odzyskaniu niepodległości organizacja kontynuowała swoje prace do wybuchu II wojny światowej. W 1953 r. staraniem gen. Władysława Andersa Polska Macierz Szkolna została reaktywowana w Wielkiej Brytanii, gdzie zajęła się zakładaniem szkół języka polskiego, kształceniem dzieci, młodzieży i dorosłych Polaków pozostających poza granicami ojczyzny. Placówki Polskiej Macierzy Szkolnej zaczęły powstawać w różnych krajach Europy i świata, gdzie funkcjonują do dnia dzisiejszego.

Uchwała została podjęta w obecności prezesów Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii i na Litwie Krystyny Olliffe i Józefa Kwiatkowskiego. Obecnie do Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii należy 135 polskich szkół sobotnich, które działają w Anglii, Walii, Irlandii Północnej i Szkocji. Uczy się w nich ok. 20 tys. dzieci i pracuje ok. 1500 nauczycieli. Na Litwie w ramach stowarzyszenia funkcjonuje 86 szkół polskich wraz z filiami na różnym szczeblu nauczania, do których uczęszcza ok. 13 tys. uczniów i pracuje ok. 2300 nauczycieli

 

Uchwała w 25. rocznicę zakończenia działalności Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie

Senat, z inicjatywy senatora Jana Żaryna,podjął uchwałę upamiętniającą Radę Narodową RP na uchodźstwie. Za jej przyjęciem głosowało 81 senatorów, 1 wstrzymał się od głosu.

Przypomniano, że Rada Narodowa została powołana przez prezydenta Władysława Raczkiewicza 9 grudnia 1939 r. jako organ doradczy prezydenta RP. Działała ONA w różnych formułach i składach przez cały okres funkcjonowania władz RP na uchodźstwie. Jej misji nie zakończyło przekazanie do kraju przez Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego insygniów prezydenckich 22 grudnia 1990 r. Wierna swemu powołaniu, rozwiązała się dopiero po przeprowadzeniu w Polsce w pełni wolnych i demokratycznych wyborów w 1991 r. Jej ostatnia sesja 8 grudnia 1991 r. stanowiła symboliczne zamknięcie dziejów powojennej emigracji niepodległościowej.

Jak podkreślono w uchwale, przez 52 lata emigracyjnej walki Rada Narodowa była depozytariuszem naszej niepodległości, a bezinteresowna i ofiarna praca jej członków na rzecz ojczyzny w trudnych warunkach emigracyjnej tułaczki jest wzorem i zobowiązaniem dla obecnego i przyszłych pokoleń Polaków.

 

Uchwała w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń w kopalni „Wujek”

Izba jednomyślnie, głosami 80 senatorów, podjęła uchwałę, której projekt wniosła grupa senatorów.

W uchwale przypomniano, że 13 grudnia 1981 r. władza komunistyczna wprowadziła w Polsce stan wojenny. Wojsko przejęło kontrolę nad Polską i Polakami. „Radio i telewizja nadawały jeden tylko komunikat – człowieka, który zniewolił Ojczyznę na wiele lat. Aresztowano, internowano, osadzono w ośrodkach odosobnienia tysiące działaczy «Solidarności», artystów, intelektualistów, robotników i studentów, którym się zamarzyło żyć w kraju wolnym i niepodległym. Zmilitaryzowanymi zakładami pracy zarządzali komisarze wojskowi, a ludzi szantażem zmuszano do podpisywania oświadczeń o lojalności względem samozwańczej władzy. Strajkujące przeciw stanowi wojennemu zakłady pracy były brutalnie pacyfikowane przez oddziały ZOMO wspomagane przez czołgi. 16 grudnia 1981 r. w kopalni «Wujek» w Katowicach, po trzydniowym strajku i płynących zewsząd informacjach o pacyfikacji innych kopalń na Śląsku, zapadła decyzja o obronie zakładu. Około godziny 11 na teren kopalni wjechały czołgi, a wraz z nimi oddziały milicji. Naprzeciw stanęło 600 górników w hełmach, uzbrojonych jedynie w łańcuchy, łopaty, kilofy i pręty” – napisano w uchwale. Przypomniano w niej też nazwiska 9 górników zamordowanych podczas brutalnej pacyfikacji kopalni (Jan Stawisiński, Joachim Gnida, Józef Czekalski, Józef Giza, Ryszard Gzik, Bogusław Kopczak, Andrzej Pełka, Zbigniew Wilk, Zenon Zając).

W uchwale jest też mowa o tym, że 20 stycznia 1982 r. Prokuratura Garnizonowa w Gliwicach umorzyła śledztwo w sprawie śmierci górników z kopalni „Wujek”. 9 lutego 1982 r. zaś sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego skazał przywódców górniczego strajku w KWK „Wujek”: Stanisława Płatka na 4 lata, Jerzego Wartaka na 3,5 roku, Adama Skwirę i Mariana Głucha na 3 lata więzienia.

Senat w podjętej uchwale uznał, że „sprawcy stanu wojennego i osoby odpowiedzialne za pacyfikację kopalni «Wujek» okryli się wieczną hańbą”. Oddał cześć zamordowanym i złożył hołd „wszystkim niezłomnym, którzy prowadzili działalność opozycyjną, organizowali pomoc pokrzywdzonym i po dziś dzień czczą pamięć o bohaterskich górnikach, którzy przelali krew za wolną Polskę i demokratyczny ład”.

 

Uchwała w 46. rocznicę krwawej masakry robotników w Szczecinie i na Wybrzeżu

Senat jednomyślnie, 84 głosami zdecydował o podjęciu uchwały, przygotowanej przez grupę senatorów.

Napisano w niej, że „14–18 grudnia 1970 r. w Szczecinie, Gdańsku, Gdyni i Elblągu władza wystąpiła przeciwko robotnikom walczącym o godne życie, wolność i chleb, wysyłając na bezbronnych protestujących czołgi i ludzi z karabinami. Funkcjonariusze milicji i wojska dokonali masakry ludności na ulicach miast Wybrzeża, krwawo tłumiąc słuszny protest. Zginęło 42 demonstrantów, zaś ponad 1000 zostało rannych. Do dnia dzisiejszego nie wszyscy sprawcy tej zbrodni zostali ukarani”.

Senat złożył hołd bohaterom i ofiarom tamtych wydarzeń, które „stały się inspiracją i podwaliną podpisania porozumień sierpniowych 1980 r. i utworzenia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność»”.

 

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego – przyjęta bez poprawek

Ustawa, uchwalona z inicjatywy poselskiej na 32. posiedzeniu Sejmu, 13 grudnia 2016 r., zawiera przepisy przejściowe i końcowe, odnoszące się do ustaw całościowo regulujących postępowanie w TK i status jego sędziów. Ma zapewnić spójność i przejrzystość tych przepisów i ich właściwe wdrożenie.

Ustawa przewiduje, że moc utraci ustawa z 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym, sprawy wszczęte i niezakończone przed wejściem w życie ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK będą prowadzone na zasadach w niej określonych, a czynności procesowe dokonane przed wejściem w życie ustawy o organizacji i trybie postępowania przez TK pozostaną w mocy.

Ponadto ustawa przewiduje, że w sytuacji, gdy nie uda się skutecznie wybrać kandydatów na stanowisko prezesa TK lub powołać go w określonym czasie, zadania te wykonywałby tymczasowo sędzia pełniący obowiązki prezesa TK. Ma go wybierać prezydent, spośród sędziów Trybunału o najdłuższym stażu pracy w sądownictwie powszechnym lub w administracji państwowej szczebla centralnego na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa. P.o. prezesa w miesiąc od ogłoszeniu ustawy przeprowadzałby procedurę przedstawienia prezydentowi kandydatów na prezesa TK. W zwołanym przez niego Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów TK uczestniczyć mają sędziowie, „którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta”.

Zabierając głos w debacie, prezes Andrzej Rzepliński powiedział, że konstytucja „nie zna takiego organu jak p.o. prezesa TK”. Jego zdaniem „jest oczywiste, że jeśli w konstytucji istnieje prezes i wiceprezes TK, to w razie nieobecności prezesa jego funkcje w pełni wykonuje wiceprezes i nikt inny, żaden sędzia”. Przypomniał, że kadencja wiceprezesa TK Stanisława Biernata kończy się w czerwcu 2017 r.

Ustawa stanowi ponadto, że sędzia Trybunału w miesiąc od wejścia w życie ustawy o statusie sędziów TK może przejść w stan spoczynku „w związku z wprowadzeniem w trakcie trwania jego kadencji nowych zasad realizacji obowiązków sędziego”.

Ustawa przewiduje, że obecne Biuro Trybunału Konstytucyjnego przestanie funkcjonować 1 stycznia 2018 r., a zastąpią je Kancelaria Trybunału Konstytucyjnego i Biuro Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego. Zlikwidowane zostanie stanowisko szefa Biura TK.

Ustawy: o organizacji i trybie postępowania przed TK oraz o statusie sędziów TK wejdą w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw przepisów wprowadzających. Od tej zasady przewidziano wyjątki. W wypadku ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK przepisy określające m.in. organy wewnętrzne TK oraz kompetencje Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK wejdą w życie następnego dnia po ogłoszeniu przepisów wprowadzających. Z kolei przepisy dotyczące nowych jednostek organizacyjnych TK zaczną obowiązywać 1 stycznia 2018 r., co umożliwi likwidację Biura TK i utworzenie Kancelarii TK oraz Biura Służby Prawnej. Następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw przepisów wprowadzających wejdzie też w życie kilka przepisów ustawy o statusie sędziów TK, co ma umożliwić określenie podstawy wynagrodzenia sędziów TK oraz uposażenia sędziów TK w stanie spoczynku, a także zapewnić sędziom TK objęcie urzędu, gdyż przepisy te wskazują początek urzędowania.

W wyniku głosowania (56 głosów za, 27 – przeciw, 2 wstrzymujące się) Izba opowiedziała się za przyjęciem ustawy bez poprawek, co postulowały Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Wcześniej odrzucono (28 głosów za, 57 – przeciw) wniosek mniejszości obu komisji o odrzucenie ustawy. W trakcie debaty wprowadzenie do niej poprawek zaproponowali senatorowie Mieczysław Augustyn, Jan Rulewski i Barbara Zdrojewska.

Ustawa zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta.

 

Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw – przyjęta bez poprawek

Nowelizacja, uchwalona na 32. posiedzeniu Sejmu, 15 grudnia 2016 r., na podstawie projektu rządowego, przewiduje powierzenie Służbie Więziennej zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku w Ministerstwie Sprawiedliwości i Prokuraturze Krajowej. O zakresie tych zadań będzie decydować minister sprawiedliwości, będący zwierzchnikiem Służby Więziennej. Przy wykonywaniu nowych zadań Służba Więzienna będzie mogła posługiwać się posiadanymi uprawnieniami. Szczególny charakter działań, które wykonuje ministerstwo i prokuratura, może wiązać się z pewnymi szczególnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa urzędu i pracujących tam urzędników.

Ustawa zmienia również ustawę o ośrodkach przymusu bezpośredniego, rozszerza jej przepis o możliwość użycia środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariusza Służby Więziennej na terenie innych jednostek, w których funkcjonariusze Służby Więziennej zapewniają porządek i bezpieczeństwo.

Ustawa zmienia także przepis ustawy – Prawo o prokuraturze, co ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa w Prokuraturze Krajowej.

Izba głosami 58 senatorów, przy 30 – przeciw, przyjęła nowelę bez poprawek, co postulowała Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. W trakcie debaty senator Jan Rulewski zaproponował 1 poprawkę przesuwającą termin wejścia ustawy w życie.

Nowelizacja trafi teraz do podpisu prezydenta.

 

Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017‒2020” – przyjęta bez poprawek

Ustawa, którą Sejm uchwalił na 32. posiedzeniu, 15 grudnia 2016 r., z przedłożenia rządowego, ustanawia program modernizacji Służby Więziennej. Ma on na celu poprawę skuteczności i sprawności działania służb mundurowych i stworzenie warunków sprzyjających realizacji ich ustawowych zadań dzięki modernizacji infrastruktury, sprzętu i wyposażenia, a co za tym idzie ‒ zwiększenie bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczych. To z kolei pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i ochrony obywateli.

Realizacja programu stworzy warunki do prawidłowego i optymalnego wykonywania przez Służbę Więzienną jej zadań ustawowych. Powinno to unowocześnić Służbę Więzienną, powstrzymać dekapitalizację środków trwałych, w tym obiektów infrastruktury. Jak przewiduje ustawa, osiągnięcie tych celów nastąpi m.in. poprzez zakup uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia specjalnego, termomodernizację budynków, poprawę stanu technicznego infrastruktury budowlanej, zmianę zatrudnienia personelu medycznego.

Łącznie na program modernizacji Służby Więziennej w latach 2017‒20 ma zostać przeznaczone 1,5 mld zł. Elementem programu jest też wzrost wydatków na uposażenia funkcjonariuszy, średnio o 253 zł od 1 stycznia 2017 r.

Wniosek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o przyjęcie ustawy bez poprawek poparło 58 senatorów, 30 było przeciw. W trakcie debaty 3 poprawki zaproponował senator Jan Rulewski.

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

 

Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017‒2020” – przyjęta bez poprawek

Jednomyślnie, głosami 88 senatorów, Izba poparła wniosek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Teraz do podpisu prezydenta zostanie skierowana ustawa, uchwalona przez Sejm na 32. posiedzeniu, 15 grudnia 2016 r., z inicjatywy rządu. Program ustanowiony na jej podstawie przyczyni się do zwiększenia sprawności i skuteczności działania Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu oraz znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa publicznego i ochronę obywateli. Jednocześnie umożliwi formacjom unowocześnienie wyposażenia i sprzętu, budowę nowych i modernizację już eksploatowanych obiektów oraz dwuetapowe podwyżki uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników, które mają się przyczynić do poprawy ich sytuacji materialnej oraz zwiększą motywacyjność i konkurencyjność płacową.

W ramach programu zostanie również sfinansowane przywracanie niezbędnych posterunków policji zlikwidowanych w latach 2008–15.

Program przewiduje wydatkowanie w ciągu 4 lat środków w łącznej kwocie 9 mld 186 mln 697 tys. zł, w tym 5 mld 470 mln 911 tys. zł to środki ujęte w budżetach formacji, a 3 mld 715 mln 786 tys. zł to dodatkowe środki, ujmowane corocznie w rezerwie celowej. Z ogólnej kwoty 5 mln 993 mln 29 tys. zł przypada Policji; 1 mld 267 mln 448 tys. zł Straży Granicznej; 1 mld 723 mln 142 tys. zł Państwowej Straży Pożarnej, a 203 mln tys. zł – Biuru Ochrony Rządu.

Planowane od 1 stycznia 2017 r. i 1 stycznia 2019 r. podwyżki uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem wzrostu nagród rocznych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wyniosą dla funkcjonariuszy odpowiednio 274 zł i 335 zł, a dla pracowników – odpowiednio 271 zł i 326 zł. Łączne podwyżki dla funkcjonariuszy wyniosą 609 zł, co stanowi wzrost około 13%, a dla pracowników – 597 zł, co stanowi wzrost od 16% do 19%.

Program będzie realizowany przez komendantów głównych Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, a także jednostki organizacyjne im podległe i nadzorowane lub kontrolowane przez nich lub przez szefa Biura Ochrony Rządu. Nadzór nad programem sprawuje minister spraw wewnętrznych i administracji, który dokonuje oceny realizacji przedsięwzięć, monitoruje wydatkowanie środków oraz przedstawia Sejmowi do 30 kwietnia danego roku informację o realizacji programu za rok poprzedni, a do 31 maja 2021 r. – informację końcową o realizacji programu.

Minister spraw wewnętrznych i administracji może dokonywać zmian podziału kwot wydatków, przeniesień pomiędzy formacjami i przedsięwzięciami, a minister finansów, analogicznie – w odniesieniu do środków rezerwy celowej bez konieczności nowelizacji ustawy. Ponadto wspomniani ministrowie mogą wyrażać zgodę na zaciąganie zobowiązań wieloletnich przez podmioty realizujące program.

 

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości – przyjęta bez poprawek

Izba jednomyślnie, 88 głosami, poparła wniosek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o przyjęcie noweli w brzmieniu uchwalonym przez Sejm na podstawie przedłożenia rządu, na 32. posiedzeniu, 15 grudnia 2016 r. Teraz zostanie ona skierowana do podpisu prezydenta.

Ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z 22 października 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Jej celem jest zwiększenie transparentności informacji społecznych.

Nowela nakłada na duże jednostki i grupy kapitałowe obowiązek rozszerzenia zakresu prezentowanych obowiązkowo informacji niefinansowych – w sprawozdaniu z działalności lub w odrębnym sprawozdaniu – w takich kwestiach jak środowisko, sprawy społeczne i pracownicze, poszanowanie praw człowieka oraz przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu. Ten nowy obowiązek sprawozdawczy obejmie banki, zakłady ubezpieczeń, emitentów papierów wartościowych.

W uzasadnieniu napisano, że przewidziane dyrektywą zmiany polegają przede wszystkim na wprowadzeniu wymogu ujawniania w sprawozdaniu minimum istotnych informacji dotyczących co najmniej zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu (tzw. sprawozdawczość w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu - raporty CSR, czyli corporate social responsibility).

Wobec niektórych firm wprowadzony zostanie zatem obowiązek ujawniania powyższych kwestii w sprawozdaniu z działalności (w formie oświadczenia) lub w odrębnym sprawozdaniu.

Ma temu towarzyszyć krótki opis modelu biznesowego jednostki, opis polityki prowadzonej w danym zakresie, jej rezultatów oraz ryzyka i sposobu zarządzania ryzykiem w kwestiach niefinansowych, przedstawieniem niefinansowych kluczowych wskaźników efektywności związanych z daną działalnością.

Spółkom nie zostaną narzucone zasady raportowania (unijna dyrektywa zostawia tu spółkom pełną swobodę wyboru), dlatego mogą stosować wybrane przez siebie standardy (np. własne lub międzynarodowe).

Spółki objęte proponowanymi zmianami będą miały obowiązek zastosowania zasady "stosuj lub wyjaśnij", czyli w przypadku, gdy dana jednostka nie prowadzi polityki w zakresie jednej lub kilku wymienionych kwestii (środowiskowych, spraw społecznych, itd.) będzie miała obowiązek ujawnić ten fakt wraz z podaniem przyczyn.

Ustawa ponadto wprowadza rozwiązania zmniejszające obciążenia administracyjne w rachunkowości dla jednostek, jak np. możliwość przenoszenia treści dowodów księgowych na informatyczne nośniki danych w dowolnym momencie, wprowadzenie odrębnego, uproszczonego sprawozdania finansowego dla organizacji pozarządowych, uwzględniającego specyfikę tych jednostek.

Teraz nowelę będzie mógł podpisać prezydent.

 

Ustawa – Prawo oświatowe – przyjęta bez poprawek

Uchwalona na 32. posiedzeniu Sejmu, 14 grudnia 2016 r., na podstawie projektów rządowego i poselskiego, ustawa wprowadza 8-letnią szkołę podstawową i szkoły ponadpodstawowe: 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową szkołę II stopnia, szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. Branżowa szkoła I stopnia umożliwi otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego. Jej absolwenci będą przygotowani zarówno do podjęcia pracy, jak i do kontynuowania kształcenia w branżowej szkole II stopnia.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Nauki, Edukacji i Sportu wniosły o przyjęcie ustawy bez poprawek, mniejszość zaś o jej odrzucenie. Zmiany proponował senator Piotr Wach. W wyniku głosowań Izba odrzuciła wniosek o odrzucenie ustawy (29 głosów za, 59 – przeciw) i przyjęła ją bez poprawek (56 głosów za, 32 – przeciw).

Ustawa zostanie skierowana do podpisu prezydenta.

 

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – przyjęta bez poprawek

Ustawa, przyjęta przez Sejm na 32. posiedzeniu, 14 grudnia 2016 r., na podstawie projektu rządowego, opisuje mechanizmy i tryb wdrażania nowych regulacji zawartych w prawie oświatowym. Zawiera również niezbędne zmiany w innych ustawach, stanowiące konsekwencję wprowadzenia nowego ustroju szkolnego.

Zgodnie z uchwalonymi przepisami uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018 będą podlegać promocji do klasy VII. Tym samym rozpocznie się wygaszanie gimnazjów – nie będzie już prowadzona rekrutacja do tych szkół. Wprowadzenie branżowej szkoły I stopnia, w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej, planowane jest od 1 września 2017 r. Wprowadzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia planowane jest od roku szkolnego 2020/2021. Zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach rozpoczną się od roku szkolnego 2019/2020, a zakończą w roku szkolnym 2023/2024. W roku szkolnym 2019/2020 w klasach I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia edukację rozpoczną dzieci kończące klasę III gimnazjum i dzieci kończące klasę VIII szkoły podstawowej.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Nauki, Edukacji i Sportu rekomendowały przyjęcie ustawy bez poprawek, mniejszość zaś o jej odrzucenie. Wprowadzenie zmian proponowali senatorowie Bogdan Borusewicz i Piotr Wach. Izba 57 głosami, przy 30 przeciwnych, odrzuciła wniosek o odrzucenie ustawy i poparła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek (54 głosy za, 29 – przeciw).

Teraz nowelę będzie mógł podpisać prezydent.