Aktualności

30. posiedzenie Senatu

2016-11-15 10:26

Dziś i jutro Senat zbierze się na 30. posiedzeniu.
Senatorowie wysłuchają informacji Adama Bodnara o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2015 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela, a także powołają członka Rady Polityki Pieniężnej.

Izba 6 października br. odwołała Marka Chrzanowskiego z funkcji członka Rady Polityki Pieniężnej. W wyznaczonym przez marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego terminie senatorowie Platformy Obywatelskiej zgłosili kandydaturę Marka Andrzeja Dąbrowskiego, a senatorowie Prawa i Sprawiedliwości - Rafała Bogumiła Sury. Marszałek 26 października skierował oba wnioski do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych z prośbą o opinię.

Senat zajmie się ustawą o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Był to rządowy projekt. Nowelizacja umożliwia prezesowi ARiMR umarzanie wierzytelności z urzędu w sytuacji, gdy nie odzyskano ich w wyniku postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego oraz gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów ich dochodzenia i egzekucji. Ponadto podwyższono z 15 tys. do 40 tys. zł kwotę, powyżej której do umorzenia wierzytelności wymagana jest zgoda ministra finansów. Ustawa ma też umożliwić odzyskanie przez agencję należności ujętych w księdze dłużników (środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz krajowego). Nowelizacja wejdzie w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Izba omówi ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, której projekt przygotował rząd. W miejsce dotychczasowych płatności do roślin wysokobiałkowych nowelizacja wprowadza dwie odrębne formy wsparcia, tj. płatności do roślin strączkowych na ziarno oraz płatności do roślin pastewnych. W związku z poprawą opłacalności produkcji malin nie będzie dopłat do ich uprawy, ale nadal będzie wspierana produkcja truskawek. W przypadku płatności do buraków cukrowych zmiana polega na odejściu od zasady przyznawania płatności do powierzchni tzw. upraw kwotowych na rzecz całkowitej powierzchni upraw objętej umową, ma to związek z planowanym zniesieniem kwotowania produkcji cukru w UE od października 2017 r. Obniżony zostanie limit dopłat do bydła i krów - płatnością objęte będzie nie 30, ale 20 sztuk zwierząt. Uproszczono procedurę ubiegania się o wsparcie do hodowli owiec i kóz. Ustawa wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu.

Senatorowie będą debatować nad ustawą o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Był to poselski projekt. Nowelizacja zakłada, że rolnicy nie będą musieli rezygnować z ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w momencie objęcia ich innym ubezpieczeniem społecznym. Rolnik lub domownik objęty ubezpieczeniem rolniczym będzie mógł zarobić z działalności pozarolniczej, np. z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, kwotę do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Ponadto nowelizacja pozwala prezesowi KRUS na lokowanie wolnych środków funduszu administracyjnego. Ustawa przewiduje też, że nawiązanie stosunku pracy wobec niektórych kategorii pracowników KRUS nastąpi na podstawie aktu powołania (nie tylko kierowników, lecz także zastępców kierowników, dyrektorów i ich zastępców). Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W porządku obrad znajduje się ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Był to projekt poselski. Nowelizacja podwyższa z 50 do 75 proc. najniższej emerytury lub renty kwotę, która będzie wolna od zajęcia przez komornika w przypadku egzekucji należności innych niż świadczenia alimentacyjne. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia.

Porządek zawiera również ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Był to projekt rządowy. Nowelizacja dostosowuje przepisy krajowe do wymogów unijnych. Zakłady energochłonne wykorzystujące wyroby węglowe do celów opałowych, chcące nadal korzystać ze zwolnienia od akcyzy, będą musiały mieć systemy związane z ochroną środowiska lub zwiększaniem efektywności energetycznej. Ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2017 r.

Senat będzie pracować nad ustawą o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, której projekt opracował rząd. Celem nowelizacji jest dostosowanie polskiego prawa do dyrektywy Parlamentu Europejskiego o jednolitym europejskim obszarze kolejowym. Dyrektywa ta zakłada m.in. zmiany w zakresie określenia składników infrastruktury kolejowej, procesu ustalenia zdolności przepustowej i pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej, wyodrębnienia obiektów infrastruktury usługowej i procesu ich udostępniania, w szczególności określenia zasad funkcjonowania dworców kolejowych, oraz wzmocnienia kompetencji i niezależności organu regulacyjnego. Ustawa zmienia m.in. zasady udostępniania infrastruktury kolejowej, umożliwiając szerszej grupie podmiotów (np. organizatorom publicznego transportu zbiorowego) zamawianie tras pociągów. Przewiduje ona opracowanie wieloletniego programu, który będzie określać zadania dla zarządców infrastruktury (np. standardy jakościowe) oraz wynikającą z tych zadań wysokość środków finansowych przewidzianych na ich realizację. Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego będzie powoływał premier spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, a nie jak dotychczas minister odpowiedzialny za transport. Na prezesa UTK nałożony zostaje zakaz przynależności do partii politycznej, związku zawodowego oraz ogólny zakaz prowadzenia działalności publicznej i zawodowej niedającej pogodzić się z bezstronnością i niezależnością sprawowanego stanowiska. Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia z wyjątkami.

Izba omówi ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, wywodzącą się z projektu rządowego. Nowelizacja ma na celu przywrócenie stażu podyplomowego jako niezbędnego etapu w rozwoju zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów, umożliwiającego praktyczną naukę zawodu w ujednoliconych ramach prawnych i organizacyjnych. Młodzi lekarze będą odbywać staż podyplomowy pod kierunkiem opiekuna, czyli lekarza specjalisty albo lekarza dentysty wykonującego zawód co najmniej przez pięć lat. Stażyści – pod nadzorem opiekuna – będą mieli pełne prawo wykonywania zawodu. Otrzymają uprawnienia do wystawiania recept, wydawania opinii i orzeczeń lekarskich. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r. z wyjątkami.

Senatorowie rozpatrzą ustawę o ratyfikacji Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r., przyjętego w Genewie w dniu 11 czerwca 2014 r. Był to projekt rządowy. Celem ustawy jest wyrażenie przez parlament zgody na ratyfikowania Protokołu przez Prezydenta RP. Dokument ten dostosowuje Konwencję do wyzwań, które stwarzają współczesne formy niewolnictwa, i nakreśla nowe formy przeciwdziałania zjawisku pracy niewolniczej. Zobowiązuje on kraje do zapewnienia efektywnych środków przeciwdziałania pracy przymusowej oraz zapewnienia ochrony i dostępu do wsparcia osobom wyzyskiwanym, w tym zapewnienia możliwości otrzymania kompensaty (także tym osobom, które przebywają na danym terytorium nielegalnie) oraz wprowadzenia odpowiednich sankcji dla sprawców. Każdy kraj musi opracować, w porozumieniu z organizacjami pracodawców i pracowników, krajową politykę oraz plan działań w tym zakresie. Wśród działań, do wdrożenia których zobowiązuje protokół, są edukacja oraz działania informacyjne, prowadzone zwłaszcza w grupach ryzyka oraz wśród pracodawców, wzmocnienie instytucji odpowiedzialnych za inspekcję pracy w tym obszarze, ochrona pracowników, w szczególności migrantów, w trakcie rekrutacji. Kraje zobowiązane są również do współpracy w zakresie zapobiegania pracy przymusowej. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Senat będzie debatować nad ustawą o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach, powstałą na bazie projektu rządowego. Nowelizacja dostosowuje ustawę do zmian wprowadzonych w trakcie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wprowadza zmiany techniczne niezbędne dla zapewnienia spójności ustawy z obowiązującymi przepisami. Ustawa wchodzi w życie z dniem 25 listopada br.

Izba przeprowadzi drugie czytanie dwóch senackich projektów ustaw. Pierwszy to projekt ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, przygotowany przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Celem projektu jest przyznanie prawa do świadczenia kompensacyjnego nauczycielom zatrudnionym w publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia praktycznego. Ta inicjatywa legislacyjna została podjęta na skutek petycji wniesionej przez członków Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie, w której postuluje się włączenie nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w centrach kształcenia praktycznego do katalogu osób uprawnionych do otrzymywania świadczenia kompensacyjnego na podstawie ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Takie świadczenia uzupełniają system emerytur pomostowych, który wszedł w życie 1 stycznia 2009 r., i mają na celu zrekompensowanie nauczycielom faktu nieobjęcia ich, co do zasady, prawem do emerytury pomostowej. Komisja Ustawodawcza, Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisja Nauki, Edukacji i Sportu na wspólnym posiedzeniu wniosły o odrzucenie projektu.

Drugi to projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, wniesiony przez grupę senatorów. Projekt ma na celu zmianę art. 1 pkt 6 ustawy o IPN, sprowadzającą się do wykreślenia sformułowania „w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.” Usunięcie tego przedziału czasowego może zapobiec ograniczeniu możliwości prowadzenia nowych zadań przez IPN, w przypadku gdyby miały one objąć wydarzenia, miejsca lub postaci związane z okresem sprzed 8 listopada 1917 r.