Aktualności

26. posiedzenie Senatu

2016-09-19 13:10

W dniach 21 – 22 września 2016 r. zbierze się Senat na 26. posiedzeniu. Wysłuchamy dwóch informacji: przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych  dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2016 r. (przewodnictwo Holandii w Radzie Unii Europejskiej) oraz informacji o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2015 roku. Senat zajmie się także nowymi przepisami w zakresie zawierania umów koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Izba rozpatrzy ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Projekt ustawy przygotował rząd.Celem ustawy jest wprowadzenie jasnych i przejrzystych zasad oraz procedur udzielania zamówień, w drodze umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, zapewniających zgodność z obowiązującym w tym zakresie prawem Unii Europejskiej. Ustawa bowiem wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy  tzw. dyrektywy koncesyjnej z 2014 r.,  mającej zapewnić przejrzyste i konkurencyjne zasady wyboru koncesjonariusza z jednoczesną gwarancją dopuszczalnej prawem unijnym elastyczności tego postępowania. Przez koncesje należy rozumieć takie umowy, w których wykonawca przyjmuje ryzyko ekonomiczne projektu. Koncesjonariusz nie otrzymuje wynagrodzenia od zamawiającego, ale prawo do eksploatacji obiektu budowlanego lub świadczenia tych usług objętych koncesją. Koncesjonariusz musi sam zapewnić sobie przychód. Ewentualne płatności od zamawiającego mogą mieć znaczenie dodatkowe. Dlatego procedury wyboru koncesjonariuszy są mniej sformalizowane, niż w wypadku typowych zamówień publicznych, przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, proporcjonalności i przejrzystości.Ustawa zatem ma ułatwić realizację projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarach infrastruktury i usług strategicznych (przy  zapewnieniu najlepszego stosunku jakości do ceny). Przepisy ustawy będą stosowane do umów, których wartość jest równa lub przekracza  30 tys. euro. Ustawa zakłada również szeroki katalog możliwych zmian umowy.  Ograniczony będzie też czas trwania umów koncesji – będą one mogły być zawarte na okres dłuższy niż 5 lat tylko wtedy, gdy koncesjonariusz nie będzie w stanie wcześniej odzyskać swoich nakładów. Odwołanie od decyzji zamawiającego będzie rozpatrywała Krajowa Izba Odwoławcza. Na orzeczenia KIO będzie można też wnieść skargę do sądu okręgowego. Ponadto zamawiający będą mogli zastrzec w ogłoszeniu, że o zawarcie umowy mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej lub  wykonawcy, których statutowym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych.

Izba przeprowadzi drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy  – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.  Projekt tej ustawy przygotowała senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na podstawie petycji. Jej celem jest stworzenie podstaw prawnych dla umożliwienia mężczyznom, którzy ukończyli szesnaście lat, wystąpienia do sądu z wnioskiem o udzielenie zgody na zawarcie związku małżeńskiego.

Senatorowie przeprowadzą drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wsparcia obywatelskich inicjatyw uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Projekt ma na celu wsparcie wszystkich inicjatyw związanych z przypadającą w 2020 r. setną rocznicą Bitwy Warszawskiej, a w szczególności  budowy pomnika w Warszawie. W uchwale czytamy m.in. „ Za cztery lata przypada setna rocznica Bitwy Warszawskiej, nazwanej Cudem nad Wisłą – jednej z najważniejszych bitew w naszej historii, ale i z tych batalii, które zadecydowały także o losach Europy… O tym pragniemy przypomnieć Polsce i światu”. Senatorowie apelują w niej  do wszystkich środowisk politycznych i społecznych o godne uczczenie tej rocznicy.

W porządku obrad jest też drugie czytanie projektu apelu Senatu RP do parlamentu Zjednoczonego Królestwa. Apel ma na celu zwrócenie uwagi brytyjskich parlamentarzystów na incydenty mające charakter napaści słownej i fizycznej, dotyczące przebywających w Anglii obywateli polskich. W ocenie senatorów „Te wydarzenia dramatycznie odbiegają od standardów panujących w Europie. Wobec ofiar naruszono Europejską Kartę Praw Człowieka i Obywatela, którą ratyfikowała również Wielka Brytania”. W związku z tym senatorowie  zaapelowali do parlamentarzystów na Wyspach, „aby mocą swego ogromnego autorytetu włączyli się w działania zapobiegające nienawiści, nieprawdziwym, często demagogicznym  oskarżeniom”.  W apelu senatorowie zaproponowali powołanie wspólnej, parlamentarnej grupy roboczej ds. emigracji wspólnotowej.

Na tym posiedzeniu Senat zajmie się odwołaniem  członka Rady Polityki Pieniężnej, w związku z tym, że wybrany przez Senat 13 stycznia 2016 r. Marek Chrzanowski złożył rezygnację z funkcji członka Rady.